۱۰۰ روز؛ ۱۴۳ میلیارد

در ۱۰۰روز ابتدایی امسال، ۲۲فیلم در 19 هزار و 500سانس نمایش داده شد. تعداد مخاطبان سینما در این بازه، ۴میلیون و ۴۰۰هزار نفر و میزان فروش سینماها نیز ۱۴۳میلیارد تومان بوده است.