شهدایی که می‌نوشتند؛ با خون و با قلم

چه زیبا خداوند در قرآن از قداست قلم گفته و یادآور شده به انسان که باید پاک و مقدس بنویسد آنچه قابل‌نوشتن است و دیگر اشاره کرده قلم زبان عقل است و زبان دوم آدمی که می‌تواند حقایق تلخ و شیرین را به رشته تحریر درآورد.