باندهای قدرت و ثروت، بستر حقوق بشر آمریکایی

علی باقری، معاون سیاسی وزارت امور خارجه گفت: مبنا و اساس حقوق بشر آمریکایی، حقوق انسان‌ها نیست، بلکه منافع باندهای قدرت و ثروت ملاک و معیار موضع‌گیری و قضاوت آنها در موضوع حقوق بشر است.