عدد خبر/ 3 هزار

3 هزار راس جبیر در سراسر کشور زندگی می‌کند که عدد قابل‌قبولی نیست.