برای منافع مهم‌تر

حقیقت آن است که مجموعه دنیای جادویی با نام «جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آنها» به هیچ وجه نتوانسته است انتظارات «پاترهد‌ها» لقب طرفداران سینه‌چاک مجموعه هری‌پاتر را بر‌آورده کند.