50درصد آزمایش‌ها آبله «مرغان» است نه «میمونی»

از تمام نمونه‌هایی که برای تست آبله میمونی به آزمایشگاه‌های کشور فرستاده شده است، بیش از 50درصد آن آبله مرغان بوده و تاکنون هیچ مورد قطعی از آبله میمونی در کشور تشخیص داده نشده است.