هجوم به شهر، نا امید از آرمانشهر

بشر سال‌ها پس از گذر از دوره شکار و غارنشینی و رو آوردن به زندگی جمعی در سودای آرمانشهری بود که یونانی‌ها به آن یوتوپیا و اعراب، مدینه فاضله‌اش نامیدند. چند هزار سال طول کشید تا اینکه بشر به همان تعریف یونانی این مفهوم بسنده کند؛ تعریفی که در معنای اصل واژه utopia به معنای «جایی که وجود ندارد» است.