ادامه پروژه قطار ملی در کارخانه واگن‌سازی‌ تهران

ساخت قطار ملی پروژه بزرگی بود که در سال‌های گذشته در نتیجه همکاری میان شهرداری، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و کارخانه واگن‌سازی تهران به اجرا درآمد.