30
سه شنبه 27 مهر 1400
شماره 8340
صفحه 6 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
دیدار با «ابوالفضل عبدالوندی» نابینایی که دلش با آیه‌های آسمانی روشن شده است

با گوش دادن حافظ قرآن شدم

این مضمون آشنا را که«خداوند‌گر ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری» را بارها شنیده‌ایم و مصداق بارز آن در زندگی روزمره افرادی از جمله «ابوالفضل عبدالوندی» حافظ روشندل قرآن کریم آشکار است.