31
سه شنبه 27 مهر 1400
شماره 8340
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
اهالی خیابان شاهد، کاسب نمونه محله‌شان را به مردمداری می‌شناسند

حساب دفتری آقا محمد باز است

کاسب حبیب خداست؛ وقتی مردمداری کند و حواسش به دخل و خرج همسایه‌ها باشد.