نجات سیبیلوها در ادلب

حبشی، کرل آمریکایی، بیرمن، پرشین، ایندین، برمه‌ای، مائوی عربی، هاوانایی، هیمالین، نروژی و اسکاتیش. اینها نماینده‌های کشور‌های مختلف در سازمان ملل نیستند که برای گردهمایی آمده باشند.