خبر، خشونت و کودکان

این‌روزها که اخبار خشونت و قتل، و به‌طور ویژه قتل‌های اخیر خانوادگی متأسفانه همه‌جا را در برگرفته، دور از ذهن نیست که برخی از کودکان و نوجوانان نیز در معرض این خبرها بوده باشند.