36
یکشنبه 2 خرداد 1400
شماره 8226
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
تیم فوتبال گل‌کوچک «شاه‌گل‌های مرتضوی» از چند دهه پیش با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی در این محله شکل‌ گرفته است

سنت ماندگار بچه‌های کوچه دلشاد

کوچه دلشاد محله مرتضوی پر بود از خانه‌های آجر بهمنی با حیاط‌های نقلی و کلی پسربچه که همگی عشق فوتبال را بودند.