شهر من، من به تو می‌اندیشم

یادداشت‌هایی درباره مطالبات شهری کارشناسان حوزه‌های مختلف از رئیس‌جمهور آینده
همه ما بخشی از شهری هستیم که در آن زندگی می‌کنیم.