آنهایی که کرونا را انکار کردند

سوءاستفاده چهره‌های مشهور از شهرتشان برای شایعه‌پراکنی و انکار
الگوی رفتار انسانی قابل پیش‌بینی است؛ به‌ویژه زمانی که تغییری بزرگ رخ می‌دهد. نخستین واکنش مشخص است: انکار.