تعیین‌تکلیف 2فوق‌العاده ایثارگری

2فوق‌العاده ایثارگری در قوانین به تصویب رسیده است.