28
شنبه 22 آذر 1399
شماره 8108
صفحه 5 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ردپای شمیران را در سفرنامه‌های تاریخی جست‌وجو کرده‌ایم

از گور ضحاک تا ییلاق شاهان قاجار

«در شمیران مردی نیک دیدم، از دربند بود، نامش ابوالفضل خلیفه بن علی الفیلسوف. مردی اهل بود و با ما کرامت‌ها کرد و کرم‌ها نمود و با هم بحث‌ها کردیم و دوستی افتاد میان ما.