بودجه در بن‌بست بهارستان

آیا مجلس کلیات لایحه بودجه1400 پیشنهادی دولت را رد می‌کند؟ در این صورت دولت چه راهی درپیش دارد و آیا تکلیف بودجه سال آینده به بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری کشیده خواهد شد؟