ائتلاف آمریکا رو‌در‌روی جاده ابریشم چین

بسیاری از ناظران، آخرین نشست مجموعه کشورهای گروه7 را مقدمه‌ای برای بازیابی ائتلاف غرب علیه توسعه نفوذ اقتصادی چین در جهان به شمار می‌آورند؛ ائتلافی که طی 4سال گذشته در سایه دولت ترامپ دچار چند‌دستگی‌ها و انشقاقات داخلی متعددی شده بود.