از این عروسک‌ها نان در می‌آید

۴۶ سال دارد اما همچنان کودک درونش زنده است. هنوز هم وقتی عروسکی می‌سازد یا می‌بیند، دلش می‌خواهد ساعتی را با آن به بازی بگذراند.