34
دو شنبه 24 خرداد 1400
شماره 8243
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
هنرمند هم‌محله‌ای از علاقه وردآوردی‌ها به موسیقی سنتی می‌گوید

۴۰۰ شاگرد آموزش داده‌ام

به قول معروف «از هر انگشتش هنر می‌بارد.» هم نوازنده است و هم موسیقی تدریس می‌کند. ‌