38
دو شنبه 24 خرداد 1400
شماره 8243
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
راه‌اندازی نخستین باشگاه فوتبال چمنی بانوان پایتخت در منطقه ۲۱

فرش سبز زیرپای بانوان فوتبالیست

منطقه ۲۱ در زمینه ورزش «بانوان»، همواره از مناطق پیشتاز تهران بوده است.