اسرائیل، همچنان در بن‌بست

با گذشت حدود 2هفته از انتخابات پارلمانی در اسرائیل، احزاب هنوز بر سر تشکیل دولت و تعیین تکلیف کرسی نخست‌وزیری، به نتیجه نرسیده‌اند؛ وضعیتی که بی‌ثباتی سیاسی را در این رژیم تشدید کرده است.