چشم انتظار امکانات و آبادانی

سال ۱۳۵۲ تعدادی از کارکنان و استادان دانشگاه «صنعتی شریف» تصمیم گرفتند مکانی دور از هیاهوی شهر برای زندگی مهیا کنند.