25
دو شنبه 16 فروردین 1400
شماره 8187
صفحه 15 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
طرح‌های متفاوتی برای تفکیک پسماند در یکی از بزرگ‌ترین مناطق تولید زباله پایتخت در حال اجراست

شنبه‌های بدون پسماند

روزانه هفت هزار تن زباله در تهران تولید می‌شود که بی‌شک تفکیک همه این زباله‌ها آرزویی دست نیافتنی است.