35
دو شنبه 16 فروردین 1400
شماره 8187
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
حل مشکل چند ساله شهرک آزادی و فرهنگیان با اجرای یک طرح تازه

«باغ راه» از ناامنی عبور می کند

شمال شهرک «فرهنگیان» و «آزادی»، فضایی سبز و جنگلی در حاشیه غرب به شرق بزرگراه «تهران ‌0 کرج» شهید فهمیده وجود دارد.