31
دو شنبه 16 فروردین 1400
شماره 8187
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
مربی وقهرمان کاراته هم‌محله ای:

استعدادهای منطقه را حمایت کنید

ورزشکاران و قهرمانان ورزشی بسیاری در منطقه ۲۱ زندگی می‌کنند.