ایمن‌سازی بناهای ناایمن با تسهیل‌گری شهرداری

129ساختمان ناایمن مانند پلاسکو در تهران وجود دارد که حتما نیاز هست ایمن‌سازی شوند. چند‌سالی است که سازمان آتش‌نشانی به موضوع ساختمان‌های ناایمن شهر ورود کرده و پس از شناسایی، در چارچوب وظایفش اقدام به صدور اخطار و دستورالعمل ایمنی بهره‌برداری موقت و دائم متناسب با شرایط ساختمان می‌کند.