خطر افزایش تورم از مسیر ناترازی بانک‌ها

بانک مرکزی نسبت به خطر افزایش نرخ تورم از مسیر ناترازی بانک‌ها به‌دلیل انتشار اوراق بدهی دولت و نحوه مصرف آن هشدار داد.