کهکران

روستای کهکران استان فارس در 35کیلومتری شهر اردکان قرار دارد.