زباله شهرهای ایران؛ ۳برابر آلمان

نخستین جلسه کمیته راهبری طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران در شرایطی برگزار شد که برخی معاونان شهرداری تهران و اعضای شورای شهر تهران به معضلات حوزه پسماند پرداختند.