40
شنبه 19 تیر 1400
شماره 8265
صفحه16محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

روایت‌های مضحک از سلاطین قاجار

خواندن کتاب‌های تاریخی علاقه و حوصله می‌خواهد. در غیراین صورت بعد از چند صفحه کتاب تاریخی خواندن عطایش را به لقایش می‌بخشیم و کتاب را می‌بندیم.