36
شنبه 19 تیر 1400
شماره 8265
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
احمد مسجدجامعی/عضو شورای اسلامی شهر

باغ‌های رو به فراموشی شمیران

آنچه پیش رو دارید مجموعه‌ای از یادداشت‌های احمد مسجدجامعی عضو شورای‌شهر تهران است...