مراکز اسقاط خودرو از حالت خصولتی خارج شوند

اسقاط خودروهای فرسوده‌ موضوع و عملی است که هم به نفع مردم، هم دولت و هم مراکزی است که با صرف هزینه فراوان و بدون کمک دولت قدم در این وادی گذاشته‌اند. ما در سال1385 که کار شروع شد آمار بسیار خوبی داشتیم و در سال نزدیک به ۳۶۰هزار اسقاط خودرو انجام می‌‌دادیم.