5
شنبه 19 تیر 1400
شماره 8265
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گفت‌وگو با «فاطمه یزدان پناه» که خوانش برخی کتاب‌های صوتی را برعهده دارد

کتاب پنجره‌ای رو به آگاهی

تهیه کتاب‌های صوتی برای نابینایان مهم‌ترین انگیزه «فاطمه یزدان پناه» برای خوانش کتاب بود.