33
یکشنبه 18 مهر 1400
شماره 8332
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
این مؤسسه خیریه آموزشی به همت چند جوان راه‌اندازی شده است

۱۰۰ کودک کار زیر چتر «ارفک»

باورش سخت است که چند جوان دهه‌هفتادی توانسته باشند ۱۰۰ کودک‌کار را زیر چتر حمایت‌های خود بگیرند و برای آنها نقش معلم و راهنما را بازی کنند