بساط واژه

از معاشرت با بوی چوب یک کتابخانه یا هم زلفی با هیجان سرد یک آزمون سرنوشت‌ساز، شاید اصلا از کنج یک قفسه فلزی در دبیرستان یا حتی یک کشوی خوش‌رنگ در اتاقی که مقر یک جوان در حال تحصیل بوده است.