28
شنبه 24 آبان 1399
شماره 8084
صفحه 5 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
مرور هویت محله‌ای که یادگار «سیدمهدی» است

شهرسازی به سبک «دریانی»

«دریان‌نو» یکی از محله‌های تکه دوم پایتخت است که در مقایسه با محله‌های قدیمی همجوارش مثل طرشت قدمت چندانی ندارد.