5
شنبه 24 آبان 1399
شماره 8084
صفحه 5-4 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
شاعر هم‌محله‌ای پیشنهادی متفاوت برای روزهای قرنطینه و خانه‌نشینی دارد

کتاب بخوانیم حتی مجازی!

فرهنگستان زبان و ادب فارسی در منطقه ۳ پاتوق بسیاری از اهل ادب و شعر است.