36
شنبه 24 آبان 1399
شماره 8084
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گزارشی از فعالیت غرفه‌های بازیافت زباله الکترونیک در شمال پایتخت

دورریختنی‌های با ارزش

۱۰ مهر ماه وقتی اهالی منطقه یک به سمت غرفه بازیافت نیاوران رفتند، غرفه تازه رنگ شده بنفشی را دیدند که روی آن نوشته شده بود: «غرفه بازیافت زباله‌های الکترونیک».