23_22
شنبه 24 آبان 1399
شماره 8084
صفحات دوم و سوم قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
تصویر دوصفحه از نامه «خیلی محرمانه» دوم بهمن1349 امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر وقت خطاب به ارتشبد عظیمی، وزیرجنگ درباره تعیین تکلیف 600واحد از آلونک‌های شمال شرق نیاوران که ساکنان آنها در نتیجه اجرای اصلاحات ارضی در سال1341 از روستاها به شهرها مهاجرت کرده بودند و اکثرا در حاشیه شهرهای بزرگ از جمله تهران در شرایط نامناسبی زندگی می‌کردند.
«منصور روحانی» وزیر وقت کشاورزی چند بسته گوشت وارداتی را برای دربار ارسال می‌کند.
شاید وقتی رضاشاه پس از تحولات شهریور20در راه تبعید بود، فکرش را هم نمی‌کرد که 2دهه بعد، از باقی‌مانده اموالش بنیادی شکل‌بگیرد که پس از دولت، «مهم‌ترین قدرت اقتصادی کشور» نامیده شود.
همزمانی آغاز دهه40شمسی با فروکش‌کردن شعله‌های جنگ سرد میان 2ابرقدرت شرق و غرب، زمینه‌ساز تحولات بسیاری در ایران شد و بیش از همه روزنه‌های جدیدی را به روی اقتصاد کشور گشود.

طبقه بالا

با سرمایه‌داران شاخص و صاحبان صنایع ایران در دهه50 آشنا شوید
یکی از ویژگی‌های اقتصادی-اجتماعی دهه50، گسترش جمعیت شهری بود که طیف‌هایی ازجمله کارمندان، کارگران کارخانه‌ها و کارگران غیرماهر را دربر می‌گرفت و شاه می‌کوشید با اعطای برخی امتیازات به‌ویژه به «طبقه بالا» نوعی تعادل اجتماعی و اقتصادی ایجاد و «کنترل طبقاتی» را برقرار کند.