سال پایان ماه عسل

سال جوانان بریده از حزب و تازه‌نفسان از‌ راه‌رسیده
در نیمه‌دوم دهه20 و پس از اتفاقات آذربایجان، حزب توده بی‌قیدی اوایل این دهه را نداشت و بیشتر در پی تثبیت جایگاه خود در فضای سیاسی و فرهنگی جامعه بود.