05
سه شنبه 25 شهریور 1399
شماره 8038
زیست‌بوم
23023611
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

جدول‌اعداد | 3747

اعداد 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفید قرار دهید که هر رقم در سطرها، ستون‌ها و مربع‌های کوچک 3 در 3 یک‌بار دیده شود. پاسخ‌ها در ادامه آمده است.
ویژه
جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ول 8038
بیابان
از سال 96تاکنون میزان خسارتی که از آفت‌ها به عرصه‌های طبیعی کشور وارد شده، سیر صعودی داشته و در این میان جنگل‌های دست‌کاشت بیش از همه صدمه دیده‌اند.

حیات‌وحش ایران در لبه پرتگاه انقراض

سال1350 جمعیت حیات‌وحش ایران 3میلیون رأس برآورد شد که اکنون این تعداد 120 تا 160هزار رأس برآورد می‌شود
حیات ‌وحش
حدود دوسوم گونه‌های جانوری زمین در 50سال اخیر از بین رفته‌اند.