مرضیه، فرشته نجات بیماران شد

اعضای بدن زن جوانی که در جریان سانحه رانندگی دچار ایست قلبی شده بود به بیماران نیازمند اهدا شد.