سمندریان در سالنامه خاقانی

انتشار سالنامه توسط دبیرستان‌ها در ابتدای دهه 30 نشانه اهمیت و جایگاه علمی دبیرستان در رقابت با سایر آموزشگاه‌های آن دوره بود. سالنامه دبیرستان خاقانی در سال های تحصیلی 30-1329و 31-30 یکی از این نمونه هاست.