7
یکشنبه 30 شهریور 1399
شماره 8042
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
همسایه کارآفرین ما در خیابان مرتضوی از راه پر فراز و نشیب موفقیت و توانمندسازی بانوان تکه دهم پایتخت می‌گوید

کارآفرینی با عقربه‌های ساعت

​​​​​​​  از زمانی که چشم باز کرد مادر پشت‌دار قالی بود و پدر در میدان جنگ و دفاع‌مقدس برای حفظ جان و ناموس کشور.