درخت‌ها عاشق می‌شوند

1- زیست‌شناسان به‌تازگی فهمیده‌اند که درختان مغز دارند، از خود دفاع می‌کنند، می‌شنوند و به یکدیگر پیام می‌فرستند. درختان می‌توانند درد را احساس کنند. احساساتی مثل ترس و محبت را می‌شناسند و دوست دارند نوازش شده و در آغوش گرفته شوند و با هم دوست می‌شوند.