04
دو شنبه 31 خرداد 1400
شماره 8249
اقتصاد
23023624
02123023902
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
2اقتصاددان در گفت‌وگو با همشهری راه و بیراه اقتصاد در دولت آینده را تحلیل کردند

زمانی برای تصمیمات دشوار

اقتصاد ایران در 4سال ریاست‌جمهوری سیدابراهیم رئیسی در چه مسیری پیش خواهد رفت و او با چه چالش‌ها و فرصت‌هایی مواجه است؟