34
دو شنبه 31 خرداد 1400
شماره 8249
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
«کوچه دوستی» به محله کن رسید

رنگ امید بر دیوارهای محله

حکایت این روزهای محله قدیمی «کن»، حکایت طرح و رنگ‌های زیبا است.