بوستان «کوهسار» قطب گردشگری پایتخت می‌شود

بوستان «کوهسار» با طرح‌های اجرایی در آینده نزدیک به قطب گردشگری تهران تبدیل می‌شود.